Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud.
Tilbud er gældende i 60 dage eller indenfor det i tilbud­et anførte tidsrum.

2. Ordrebekræftelse.
Ordrebekræftelsen, som køber ikke senest 3 dage efter modtagelsen gør indsigelse overfor, anses for god­kendt.

3. Priser.
Priser er gældende for angivet mængde inkl. embal­lage og ekskl. montage, indkøring på montagestedet samt ekskl. moms. Summit Electronics ApS forbe­holder sig ret til uden forudgående varsel at foretage reguleringer af priserne.

4. Leveringsklausul.
Ab lager Albertslund. Forsendelse på den for vare­typen og efter sælgers erfaring sikreste måde. Even­tuelle specielle ønsker om bestemt forsendelsesmåde angives af køber ved bestilling.

5. Reklamation.
Leverancen kontrolleres af køber umiddelbart ved modtagelsen for eventuelle mangler og transport­skader.
Indsigelser for mangler meddeles sælger indenfor 8 dage.

6. Garanti.
Der ydes 12 måneders fabrikationsgaranti fra leve­ringsdato. Reparationer omfattet af garantien, soft­wareændringer samt service på leverede varer kan kun ske hos Summit Electronics ApS, medmindre andet aftales skriftligt. Udbedring­er omfattet af denne garanti udføres uden beregning. For følgeskader hæftes ikke.

7. Returvarer.
Ikke lagerførte varer (hjemtaget på bestilling) tages ikke retur. Lagerførte varer tages kun retur efter forud­gående aftale inden 8 dage efter modtagelsen og vil blive krediteret med max. 80% af det
fakturerede beløb, såfremt de er modtaget retur uskadt og i original emballage.

8. Dokumentation.
Til hver produkt medfølger brugermanual. Yderligere betjeningsvejledning kan rekvireres og vil blive leveret mod beregning.

9. Betalingsbetingelser.
Fakturadato + 30 dage eller pr. efterkrav.

10. Produktansvar.
Vedrørende ansvar for skader forvoldt af materiellet (produktansvar) gælder følgende:Køber skal holde sælger skadesløs i det omfang, sælg­er pålægges ansvar overfor 3. mand for skade forvoldt af materiellet på

Sælger er ikke ansvarlig for drifttab under nogen om­stændigheder, herunder tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

I øvrigt gælder – medmindre andet følger af det ovenfor i punkterne 1-10 anførte – for nærværende leverance almindelig leveringsbetingelse NL92, som rekvireres hos:

Summit Electronics ApS
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund
tlf. 48 47 59 19.